Waar kunnen we je mee helpen?
Waar kunnen we je mee helpen?

Mijn account

Log nu in en ontdek alles wat Tennisleraren te bieden heeft.

Inloggen

Lid worden

Ontdek nu de vele voordelen als lid van VNT!

Ontdek

HUUROVEREENKOMST EN OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

ex art. 7:201 (e.v.) en 7:400 (e.v.) BW

Partijen:

1. de vereniging [NAAM], gevestigd te ([postcode]) [gemeente] aan de [straatnaam en –nummer], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurders, zijnde de heer/mevrouw [naam] en de heer/mevrouw [naam] (hierna: de ‘Tennisvereniging’);

en

2. de heer/mevrouw [NAAM], handelend onder de naam [naam], wonende te ([postcode]) [gemeente] aan de [straatnaam en –nummer] (hierna: de ‘Tennisleraar’);

 

De Tennisvereniging en de Tennisleraar worden hierna tevens gezamenlijk als ‘Partijen’ aangeduid.

OVERWEGENDE DAT:

 1. de Tennisvereniging een sportvereniging is en in dat kader aan haar leden en andere personen onder meer de gelegenheid wenst te geven tennislessen te volgen;
 2. de Tennisleraar een tennisschool drijft en in dat kader onder meer tennislessen verzorgt voor jeugd en senioren, advies geeft op sporttechnisch gebied en tennisevenementen organiseert en begeleidt;
 3. de Tennisvereniging aan de Tennisleraar een of meerdere tennisbanen wenst te verhuren voor het door de Tennisleraar verzorgen van tennislessen voor jeugd en senioren;
 4. de Tennisvereniging aan de Tennisleraar daarnaast de opdracht wenst te verstrekken tot het adviseren van het bestuur op sporttechnisch gebied en het organiseren en begeleiden van activiteiten anders dan tennislessen;
 5. de Tennisleraar bereid is de hiervoor genoemde tennisba(a)n(en) te huren en de hiervoor genoemde opdracht te aanvaarden onder de voorwaarden zoals omschreven in deze overeenkomst (hierna: de ‘Overeenkomst’);

KOMEN HET NAVOLGENDE OVEREEN:

Huur

De Tennisvereniging verhuurt aan de Tennisleraar en de Tennisleraar huurt van de Tennisvereniging gedurende de looptijd van deze Overeenkomst iedere [maandag] van [00 uur tot 21.00 uur] [aantal] tennisba(a)n(en), gelegen te ([postcode]) [gemeente] aan de [straatnaam en –nummer].

De Tennisleraar mag het gehuurde uitsluitend gebruiken voor het verzorgen van tennislessen voor jeugd en senioren [aan personen die lid zijn van de Tennisvereniging] en het (in opdracht van de Tennisvereniging) verrichten van de werkzaamheden genoemd in 3.1 van deze Overeenkomst.

De Tennisleraar is zelf verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de personen voor wie de Tennisleraar tennislessen verzorgt, het bepalen van de hoogte van de te hanteren lestarieven, het indelen van de lesuren en voor de exploitatie van zijn/haar onderneming in algemene zin. De Tennisvereniging is niet bevoegd zich op enige wijze te mengen in de exploitatie van de door de Tennisleraar gedreven onderneming, noch in de wijze waarop les wordt gegeven.

Huurprijs en facturatie

Voor het huren van de tennisba(a)n(en), genoemd in 1.1 van deze Overeenkomst, betaalt de Tennisleraar aan de Tennisvereniging een huurprijs van EUR **** per maand. De Tennisvereniging brengt [wel/geen] omzetbelasting over de huurprijs in rekening.

De Tennisvereniging zal de huurprijs maandelijks aan de Tennisleraar factureren. De Tennisleraar zal deze facturen telkens uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst voldoen.

Werkzaamheden

De Tennisvereniging verstrekt aan de Tennisleraar de opdracht tot het verrichten van de volgende werkzaamheden:

 1. het adviseren van het bestuur op sporttechnisch gebied;
 2. het organiseren en begeleiden van activiteiten anders dan tennislessen.

De Tennisleraar zal deze werkzaamheden naar beste weten en kunnen verrichten en zal daarbij de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

 • De Tennisleraar is gehouden gevolg te geven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering van de opdracht. De Tennisvereniging heeft uitdrukkelijk géén zeggenschap over de werkzaamheden van de Tennisleraar. De Tennisleraar is dus vrij de werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de Tennisvereniging uit te voeren.
 • Het staat de Tennisleraar vrij de werkzaamheden voor eigen rekening en risico geheel of ten dele te laten uitvoeren door derden. De Tennisleraar meldt voorafgaand aan de vervanging aan de Tennisvereniging wie de werkzaamheden namens de Tennisleraar uitvoert. In geval van vervanging blijft de Tennisleraar jegens de Tennisvereniging onverkort verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte afspraken.
 • De Tennisvereniging verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat de Tennisleraar ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.
 • Vergoeding en facturatie
 • Voor de werkzaamheden, genoemd in 3.1 onder a en b van deze Overeenkomst, betaalt de Tennisvereniging aan de Tennisleraar een vergoeding EUR ****, excl. btw, per uur.
 • De Tennisleraar zal deze vergoeding maandelijks aan de Tennisvereniging factureren. De Tennisvereniging zal deze facturen telkens uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst voldoen.
 • Exclusiviteit
 • De Tennisleraar heeft het exclusieve recht zijn/haar tennisschool te exploiteren op het terrein van de Tennisvereniging. Het is de Tennisvereniging niet toegestaan tijdens de duur van deze Overeenkomst de tennisbanen en/of –faciliteiten ter beschikking te stellen aan derden voor het verzorgen van tennislessen dan wel het verrichten van andere werkzaamheden die gelijk zijn aan of vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden die de Tennisleraar verricht.
 • KNLTB-licentie
 • Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst is de Tennisleraar verplicht te beschikken over een geldige KNLTB-licentie. Indien de Tennisleraar tennislessen laat verzorgen door andere personen, dan is de Tennisleraar eveneens verplicht ervoor te zorgen dat deze personen beschikken over een geldige KNLTB-licentie.
 • Looptijd en beëindiging

 • Partijen gaan deze Overeenkomst aan voor de duur van [aantal] maanden. Deze Overeenkomst vangt aan op [datum] en eindigt per [datum]. Na afloop van deze periode zal deze Overeenkomst telkens worden verlengd met een periode van [aantal] maanden, tenzij een van de Partijen deze Overeenkomst schriftelijk heeft opgezegd tegen het einde van de lopende periode met inachtneming van een opzegtermijn van [aantal] maanden.
 • Beide Partijen mogen deze Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk opzeggen wegens gewichtige redenen met inachtneming van een opzegtermijn van [aantal] maanden en met dien verstande dat de opzegging dient te geschieden tegen het einde van de maand.
 • Ieder der Partijen mag deze Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn:
 1. indien de andere Partij in ernstige mate toerekenbaar tekortkomt in de nakoming van een van zijn/haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst, en deze Partij binnen 30 (dertig) dagen nadat de andere Partij hem/haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld, niet alsnog zorgt voor een juiste nakoming van deze verplichtingen;
 2. indien aan de andere Partij surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere Partij faillissement wordt aangevraagd, of indien de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd of beëindigd.
 • Opzegging dient te geschieden bij deurwaardersexploot of aangetekend schrijven.
 • Aansprakelijkheidsbeperking

 • De Tennisleraar is niet aansprakelijk voor schade van de Tennisvereniging of van derde partijen als gevolg van of in verband met deze Overeenkomst of de uitvoering daarvan. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor eventuele werknemers, opdrachtnemers en/of andere hulppersonen van de Tennisleraar die betrokken zijn bij deze Overeenkomst of de uitvoering daarvan.
 • De beperking van aansprakelijkheid, genoemd in 8.1 van deze Overeenkomst, is niet van toepassing ingeval van directe schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Tennisleraar, in welk geval de aansprakelijkheid van de Tennisleraar beperkt is tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door de Tennisleraar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, dan wel, indien dat bedrag lager is, de waarde van de (deel)factuur waar de betreffende schadeveroorzakende handeling onder valt.
 • De Tennisvereniging vrijwaart de Tennisleraar voor mogelijke vorderingen van derde partijen als gevolg van of in verband met deze Overeenkomst of de uitvoering daarvan. Deze vrijwaring is ook van toepassing op eventuele werknemers, opdrachtnemers en/of andere hulppersonen van de Tennisleraar die betrokken zijn bij deze Overeenkomst of de uitvoering daarvan.
 • Kennisgevingen
 • Alle kennisgevingen, mededelingen, opgaven of verklaringen aan (één der) Partijen zullen worden gericht aan de navolgende adressen, behoudens opgave van wijziging door de Partij wiens adres wordt gewijzigd:

 

De Tennisvereniging:               [naam]

[straatnaam en –nummer, postcode, gemeente]

[telefoonnummer]

[e-mailadres]

 

De Tennisleraar                       [naam]

[straatnaam en –nummer, postcode, gemeente]

[telefoonnummer]

[e-mailadres]

 • Overige bepalingen
 • Volledige overeenkomst

Deze Overeenkomst bevat alle bepalingen en bedingen die op de in deze Overeenkomst genoemde afspraken van toepassing zijn en treedt in de plaats van alle andere overeenkomsten, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, die voor het sluiten van deze Overeenkomst tussen Partijen ter zake mochten zijn gesloten.

 • Wijzigingen / aanvullingen

Wijzigingen aan of aanvullingen op deze Overeenkomst zijn uitsluitend geldig en verbindend voor Partijen indien deze schriftelijk zijn opgemaakt en zijn ondertekend door Partijen.

 • Overdracht van rechten en/of verplichtingen

Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij, is het een Partij niet toegestaan rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst over te dragen aan een derde.

 • Deelbaarheid

Mocht enige bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of nietig zijn, dan zullen de overige bepalingen van deze Overeenkomst hun volledige werking behouden. In dat geval zullen Partijen de ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling overeenkomstig het doel en de strekking van deze Overeenkomst, en wel zodanig dat de nieuwe bepaling zo weinig mogelijk verschilt van de te vervangen bepaling.

 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen in verband met deze Overeenkomst worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van het bevoegde gerecht te Amsterdam.

Aldus overeengekomen en opgemaakt in tweevoud

op                    ,

te ****.

 

                                     

namens [naam tennisvereniging]

[naam bestuurder]

 

 

 

                                   

[naam tennisleraar]

Actueel

 • Nieuwsbrief augustus 2023

  01/09/2023
 • Nieuwsbrief april 2023

  26/04/2023
 • Handige Website Links

  15/03/2023
Meer nieuws
Copyright © 2019 - Vereniging Nederlandse Tennisleraren - Design & Realisatie: Webheads B.V.